Krænkende handlinger af seksuel karakter

I dette inspirationshæfte har vi samlet konkrete værktøjer, der kan være en hjælp til at sætte en dialog i gang, skabe klarhed og give tryghed på arbejdspladsen.

Hent hæftet her
Flip-flap 'Krænkende handlinger'
Hent den her

Lov og aftaler

Læs om de lovgivnings- og aftalemæssige rammer for krænkende handlinger af seksuel karakter.

Arbejdsmiljølovgivningen, ligebehandlingslovgivningen og trivselsaftalen sætter de lovgivnings- og aftalemæssige rammer for krænkende handlinger af seksuel karakter. Alle tre slår fast, at det er oplevelsen af at blive krænket, der afgør, om der er tale om uønsket seksuel opmærksomhed eller ej. Det vil sige, at den enkelte altid har ret til at sige fra, når personens grænser er overskredet, uanset hvad andre mener om sagen. 

Læs arbejdsmiljølovgivningen her: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1234 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse med senere ændringer, At-vejledning D.4.2 om mobning og seksuel chikane – og At-vejledning D.4.3-4 om vold.

Læs ligebehandlingslovgivningen her: Bekendtgørelse nr. 645 af 08/06/2011 af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 734 af 28. juni 2006 med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 182 af 8. marts 2011.

Læs trivselsaftalen her: Kommuner: Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne, 2015. Regioner: Aftale om trivsel og sundhed, 2015. Staten: Bilag B til forhandlingsprotokol. Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten.

10 anbefalinger

Arbejdstilsynet har udgivet en pjece med 10 anbefalinger til, hvordan man forebygger og håndterer seksuel chikane på arbejdspladsen.

Anbefalingerne er udarbejdet i fællesskab af arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet, og bygger på parternes erfaringer og den seneste arbejdsmiljøviden om seksuel chikane.

Pjecen omhandler to typer af uønsket seksuel opmærksomhed. Der skelnes mellem den typer som kommer fra kolleger eller ledere på arbejdspladsen og den, som udøves af borgere, patienter, klienter eller andre, som man kommer i kontakt med via sit arbejde. Mens de første seks anbefalinger omhandler begge typer af uønsket seksuel opmærksomhed, er de sidste fire målrettet ansatte, der arbejder med borgere, patienter og klienter.

Ifølge pjecen er uønsket seksuel opmræksomhed forbundet med tabuer, fordomme og vittigheder og kan have store konsekvenser for dem, som det går ud over. De personlige konsekvenser kan spænde fra irritation, ydmygelse og koncentrationsbesvær til søvnproblemer, angst, stress og i værste fald post traumatisk stress syndrom. 

Find Arbejdstilsynets pjece med 10 anbefalinger her.

KAMPAGNE OM SEKSUEL CHIKANE

Læs om kampagnen 'Hvor går grænsen?', som sætter fokus på hvordan man kan forebygge seksuel chikane.

 

Læs mere om kampagnen

Senest revideret den 9. juni 2020