Følelser på job: Vejledning og redskaber

Hent alle vejledninger og redskaber til 'Følelser på job' her.

Hent redskaberne her
Del: - -

Ny vejledning fra Arbejdstilsynet om høje følelsesmæssige krav i arbejdet

En ny AT-vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker opfordrer arbejdspladser til at holde et løbende og kontinuerligt fokus, når de arbejder med at forebygge og og imødekomme høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Hertil tilbyder BFA en hel buket af redskaber og materialer målrettet emnet, som I kan plukke frit og gratis af.

Af Anne-Mette Holm

Når skolelæreren træder ind i sit klasselokale, og en enkelt elevs mistrivsel påvirker hele klassens trivsel negativt, kan det sætte gang i nogle stærke følelser, som læreren skal håndtere professionelt i situationen. Det samme kan ske for social- og sundhedspersonalet, der både kan møde borgere og pårørende, der måske har det rigtig skidt eller reagerer følelsesmæssigt uhensigtsmæssigt.

Flere faggrupper har høje følelsesmæssige krav i arbejdet, og for mange af dem er det at arbejde med mennesker netop det, der giver dem mening i arbejdet i hverdagen. Men det kan også indebære en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed, hvis der ikke bliver taget hånd om at forebygge og imødekomme de høje følelsesmæssige krav. Og det har arbejdsgiveren derfor pligt til ifølge arbejdsmiljølovgivningen, fremgår det af vejledningen.

Et job med mening

- Mange ansatte har et stort fokus på at hjælpe de mennesker, de arbejder med og oplever, at arbejdet giver mening for dem. Men vi ved fra forskningen, at der er nogle af de krav, som arbejdet indebærer, der kan udgøre en belastning – særligt på sigt, hvis de ikke bliver håndteret og forebygget effektivt, fortæller psykolog Jenny Hjortebjerg fra Arbejdstilsynet. Hun har været med til at lave den nye vejledning. 

Sådan kan høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker påvirke dig 

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker kan øge risikoen for langtidssygefravær og fx mental og fysisk udmattelse, søvnproblemer, koncentrationsbesvær, langvarig stress, angst, depression og udbrændthed.

Kilde: AT-vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

Hvad kan arbejdspladsen gøre?

Vi hverken kan eller skal undgå kontakt med andre mennesker i de brancher, der kræver det, som fx i det pædagogiske arbejde og undervisning eller i pleje, omsorgs- og behandlingsarbejde. Det fastslår Jenny Hjortebjerg. Men stiller arbejdet høje følelsesmæssige krav til de ansatte, skal der i virksomheden være en løbende opmærksomhed på det, så det sikres, at de iværksætter de rette forebyggende tiltag, og holder øje med, om de virker efter hensigten.

- I vejledningen opfordrer vi til, at ledere og medarbejdere tager en snak på arbejdspladsen om, hvilke følelsesmæssige krav arbejdet med fx borgere eller elever egentlig stiller til de ansatte, og om man kan gøre noget for at reducere de krav, forklarer Jenny Hjortebjerg. Hun uddyber:

- Der er ikke en one-size fits all-løsning. Forebyggelsen skal være relevant og tilstrækkelig i forhold til den konkrete arbejdsplads. Det betyder, at forebyggelsen skal tilrettelægges i forhold til arbejdet på den enkelte arbejdsplads, og den skal være relevant i forhold til det arbejde, de ansatte udfører. Måske skal der flere forskellige tiltag til, før det samlet set bliver effektivt.

Jenny Hjortebjerg peger på fire punkter, som arbejdspladsen kan være opmærksom på for at forebygge belastende situationer med høje følelsesmæssige krav i arbejdet med en borger:

  • Viden – at den ansatte har den fornødne og relevante viden om de borgere, de arbejder med, fx om borgerens situation eller hvilken adfærd vedkommende kan have, samt hvilken tilgang, der arbejdes ud fra.
  • Tid - at der er afsat den nødvendige tid til at varetage kontakten med borgeren, kan medvirke til at den ansatte har bedre forudsætninger for at etablere en god relation til borgeren, og at kontakten dermed bliver mindre belastende.
  • Indflydelse – hvis borgeren har en dårlig dag, er det måske ikke det rette tidspunkt at tage en svær samtale på. Det er vigtigt, at den ansatte kan bruge sin til faglighed og have indflydelse på, hvornår man går ind i en følelsesmæssigt krævende kontakt.
  • Efterbearbejdning – hvis den ansatte har været i en følelsesmæssigt belastende situation, er det vigtigt med kollegial og ledelsesmæssig støtte, fx ved vagtoverlap, sparringsmøder, eller ved en mere systematisk supervision.

Brug BFA’s værktøjer til at forebygge

Det kan være svært at få taget hul på snakken på arbejdspladsen. Og Arbejdstilsynet anbefaler også, at arbejdspladsens forebyggelse bygger på en vis form for struktur og systematik. Derfor BFA har udviklet flere forskellige materialer og redskaber, som arbejdspladserne kan bruge, når det er tid til at sætte fokus på de følelsesmæssige krav på arbejdet.

Der er både kollektive og individuelle redskaber, som er egnet til at øve sig i at forstå og reagere hensigtsmæssigt på sine følelser. Der er også udviklet flere dialogværktøjer. Fx en simpel flip flap med spørgsmål, der kan sætte gang i dialogen om følelserne på jobbet, en foto-øvelse, som I kan bruge til at blive klogere på, hvordan I reagerer følelsesmæssigt forskelligt på forskellige billeder.

Du finder også folderen ’Viden om følelser på job’, der forklarer, hvad følelser er, og hvad de betyder i arbejdslivet, og endelig finder du videoer og en podcastserie med endnu mere viden, som I også kan bruge på arbejdspladsen som udgangspunkt for at sætte fokus på de gode og de svære følelser, I håndterer på jobbet.

Find de forskellige redskaber og materialer her

- Jeg håber, at vi med vejledningen får gjort det klart, at der er nogle pligter, som handler om, at når man arbejder med mennesker, skal det foregå på en forsvarlig måde og at en del af vejen til at nå det, er et trygt og konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Det er helt fundamentalt for at kunne arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, erkender Jenny Hjortebjerg.

Hent AT-vejledningen om høje følelsesmæssige krav her

Se også Arbejdstilsynets bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø


Senest revideret den 7. juni 2023