Grib ind – overfor krænkende handlinger af seksuel karakter

Dialogværktøjet har fokus på vidners mulighed for at gribe ind og sige fra i situationer, der kan være krænkende.

Hent dialogværktøjet her
Flip-flap 'Krænkende handlinger'
Hent den her
Del: - -

Vil du vide mere?

Sæt gang i dialogen om krænkende handlinger af seksuel karakter med en film eller søg inspiration fra andre værktøjer.

Se film og start dialogen

BFA for service, turisme og jord til bord har udviklet fire film med den fælles titel ”Snerperi eller sexchikane?”. Filmene viser fire situationer fra henholdsvis et fængsel, et hotel, en cafe og fra militæret. Til filmene hører en række spørgsmål.

Gå til film og dialogmateriale

Tag fat i dilemmaerne

I har mulighed for at sætte gang i dialogen med dilemmakort. Kortene er udviklet ud fra konkrete situationer, som medarbejdere har fortalt om, og er udviklet i forbindelse med et forskningsprojekt: ”Seksuel chikane i omsorgsarbejdet”.

Hent dilemmakortene her

Hent inspiration fra andre værktøjer

Forebyg konflikter og vold. 
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. November 2012.

Grib ind – Godt kollegaskab uden mobning. 
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. Juni 2014.

Et godt psykisk arbejdsmiljø – forebyg seksuel chikane. 
Arbejdstilsynet, december 2015.

Seksuel opmærksomhed fra borgere - Guide til håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet
M.B.D. Nielsen, S. Kjær, A.P. Folker, I.E.H. Madsen & P.T. Aldrich. 2018. COWI, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og NIRAS, 2018.

Projektchef Per Tybjerg Aldrich, NIRAS, fortæller om en ny guide, der kan hjælpe arbejdspladser og medarbejdere med at håndtere seksuel opmærksomhed fra borgere. Guiden er målrettet social- og sundhedsområdet. Videoproduktion: Anne-Mette Holm

Seksualitet på dagsordenen. En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse
H. Holmskov og A. Skov. Socialstyrelsen, 2012.

Seksuel chikane på arbejdspladsen: Faglige, politiske og retlige spor. 
A. Borchorst & L.R. Augustin. Aalborg Universitetsforlag, 2017.Fagbladet FOA. Nr. 03, 2014.

Lov og aftaler

Arbejdsmiljølovgivningen, ligebehandlingslovgivningen og trivselsaftalen sætter de lovgivnings- og aftalemæssige rammer for krænkende handlinger af seksuel karakter. Alle tre slår fast, at det er oplevelsen af at blive krænket, der afgør, om der er tale om uønsket seksuel opmærksomhed eller ej. Det vil sige, at den enkelte altid har ret til at sige fra, når personens grænser er overskredet, uanset hvad andre mener om sagen. 

Læs arbejdsmiljølovgivningen her: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1234 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse med senere ændringer, At-vejledning D.4.2 om mobning og seksuel chikane – og At-vejledning D.4.3-4 om vold.

Læs ligebehandlingslovgivningen her: Bekendtgørelse nr. 645 af 08/06/2011 af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 734 af 28. juni 2006 med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 182 af 8. marts 2011.

Læs trivselsaftalen her: Kommuner: Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne, 2015. Regioner: Aftale om trivsel og sundhed, 2015. Staten: Bilag B til forhandlingsprotokol. Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten.

10 anbefalinger

Arbejdstilsynet har udgivet en pjece med 10 anbefalinger til, hvordan man forebygger og håndterer seksuel chikane på arbejdspladsen.

Anbefalingerne er udarbejdet i fællesskab af arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet, og bygger på parternes erfaringer og den seneste arbejdsmiljøviden om seksuel chikane.

Pjecen omhandler to typer af uønsket seksuel opmærksomhed. Der skelnes mellem den typer som kommer fra kolleger eller ledere på arbejdspladsen og den, som udøves af borgere, patienter, klienter eller andre, som man kommer i kontakt med via sit arbejde. Mens de første seks anbefalinger omhandler begge typer af uønsket seksuel opmærksomhed, er de sidste fire målrettet ansatte, der arbejder med borgere, patienter og klienter.

Ifølge pjecen er uønsket seksuel opmræksomhed forbundet med tabuer, fordomme og vittigheder og kan have store konsekvenser for dem, som det går ud over. De personlige konsekvenser kan spænde fra irritation, ydmygelse og koncentrationsbesvær til søvnproblemer, angst, stress og i værste fald post traumatisk stress syndrom. 

Find Arbejdstilsynets pjece med 10 anbefalinger her.

KAMPAGNE OM SEKSUEL CHIKANE

Læs om kampagnen 'Hvor går grænsen?', som sætter fokus på hvordan man kan forebygge seksuel chikane.

 

Læs mere om kampagnen

Senest revideret den 21. november 2023