Katalog over materialer til inspiration
Katalog: Chikane, trusler og vold
Flip-flap 'Vold'
Hent den her
TOMMELFINGERREGLER

Undgå at:

 • Tale selv, styre samtalen
 • Fortælle om egne oplevelser
 • Bagatellisere
 • Analysere og forklare
 • Blive forlegen over følelser
 • Lade den voldsramte være alene
 • Bebrejde eller kritisere den voldsramte

Det er vigtigt at:

 • Lytte og lægge "skulder til"
 • Spørge til situationen
 • Være nærværende og drage omsorg
 • Acceptere alle følelser
Del: - -

Anmeldelse af en voldsepisode

Her skal skaden anmeldes

En voldsepisode skal anmeldes flere steder: Til Arbejdstilsynet som arbejdsskade og til forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis skaden skønnes at medføre udgifter til behandling, nedsat arbejdsevne og varige mén. Volden kan desuden anmeldes til politiet.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som afgør, om voldsepisoden kan betragtes som en arbejdsskade.

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde en arbejdsulykke. Alle har ret til at anmelde.

Det er en god tradition, at den voldsramte udfylder anmeldelsen sammen med et medlem af arbejdsmiljøgruppen. Det hjælper med at få udfyldt blanketten og giver anledning til at få talt situationen igennem. Anmeldelsen er også et tydeligt signal fra arbejdspladsen til medarbejderen om, at situationen tages alvorligt.

Retningslinjer for anmeldelse bør indarbejdes i arbejdspladsens voldsforebyggelsespolitik.

Vold som arbejdsskade

En arbejdsskade er en fælles betegnelse for en skade, man pådrager sig i sit arbejde. En arbejdsskade kan være:

 • En arbejdsulykke, dvs. en personskade, en pludselig uventet hændelse, der påvirker helbredet
 • En erhvervssygdom, dvs. en sygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under.

Vold og trusler anmeldes som en arbejdsulykke.

[SKAL] Anmeldelse til Arbejdstilsynet

Arbejdsgivere har pligt til at anmelde voldsepisoder (arbejdsulykker) til Arbejdstilsynet, hvis hændelsen medfører, at medarbejderen er uarbejdsdygtig ud over den dag, hvor skaden skete.

Arbejdsgiveren skal give arbejdsmiljørepræsentanten/organisationen adgang til anmeldelsen, og den tilskadekomne skal have en kopi.

Arbejdstilsynet registrerer de anmeldte skader til statistisk brug. Statistikken bruges også, når Arbejdstilsynet udarbejder planer for indsats og forebyggelse af fx vold. Arbejdstilsynet vurderer i det enkelte tilfælde, om anmeldelsen giver anledning til at kontakte arbejdsstedet.

[SKAL] Anmeldelse til forsikringen eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsgivere har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for deres ansatte – med henblik på erstatning ved arbejdsulykker. Arbejdsgiveren har derudover pligt til at anmelde arbejdsulykker.

Kommuner og regioner er også omfattet af loven, men kan vælge at være selvforsikrede.

Som udgangspunkt skal man anmelde alle ulykker til det forsikringsselskab, hvor arbejdsskadeforsikringen er tegnet. Selvforsikrede kommuner og regioner anmelder skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Kommunen sidestilles her med et almindeligt forsikringsselskab.

Anmeldelsen sker for at sikre, at medarbejderen får mulighed for at få dækket udgifter til behandling mv., det kan fx være psykologbehandling, optræning og hjælpemidler. Tab af erhvervsevne og ménerstatning dækkes ligeledes af arbejdsskadeforsikringen, hvis skaden anerkendes som en arbejdsskade. 

Forsikringsselskabet beder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at behandle sagen, hvis den skadelidte har ret til erstatning ud over udgifter til sygebehandling. Det er en forudsætning for at få dækket udgifterne, at sagen anerkendes som en arbejdsulykke (jf. nedenfor). 

Når forsikringsselskabet og/eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tager stilling til anmeldelsen, ser de på de oplysninger, der står i skadesanmeldelsen. Derfor er det vigtigt, at anmelderen beskriver præcist, hvad der sket, og hvad der var årsag til skaden.

Den skadesramte og arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdsmiljøorganisationen har ret til en kopi af skadesanmeldelsen.

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde en erhvervssygdom eller en formodet erhvervssygdom.

[KAN] Anmeldelse til politiet

Arbejdspladsen har ikke pligt til at anmelde voldstilfælde til politiet, men mange arbejdspladser vælger at gøre det. Fysisk vold, legemskrænkelser, hån og trusler kan være strafbare i henhold til Straffeloven.

Det Kriminalpræventive Råd anbefaler, at arbejdspladser anmelder alle tilfælde af vold. Det er et signal til medarbejdere og omverdenen om, at vold er uacceptabelt og skal tages alvorligt.

Hvis man søger staten om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte i henhold til Voldsofferloven, forudsætter det, at episoden er anmeldt til politiet (se afsnit 8 om erstatning efter voldsepisoder).

For at en person kan straffes efter Straffelovens voldsparagraffer (§ 244-246), skal der være tale om fortsæt – volden skal være begået "med vilje". Hændelig eller uagtsom vold er således ikke en overtrædelse af Straffeloven.

Straffelovens § 266 handler om trusler, det kan både være direkte trusler eller trusler, der fremsættes gennem andre, i telefonen eller pr. mail.

Straffelovens § 119 og § 121 indeholder særlige regler for vold og trusler om vold mod medarbejdere i offentlig tjeneste, herunder hån, skældsord og fornærmelig tiltale.

[BØR] Registrering/anmeldelse på arbejdspladsen

Det er vigtigt, at arbejdspladsen selv registrerer alle voldsepisoder internt i arbejdsmiljøorganisationen. Også de episoder, der ikke er pligt til at anmelde. Det gør det muligt at identificere evt. voldsmønstre, som kan være vigtige at kende, når man skal forebygge.

[KAN] "Anmeldelse" til fagforeningen

De fleste fagforbund har et beredskab/støttemuligheder for medlemmer, der har været udsat for en arbejdsulykke. Fagforbundet kan også hjælpe med at føre en arbejdsskadesag og evt. en sag om erstatning.

Sådan anmeldes en arbejdsskade

Anmeldelse af en arbejdsskade til Arbejdstilsynet og til forsikringen eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal ske elektronisk via EASY (Arbejdstilsynets Elektroniske AnmeldeSYstem) eller på særlige blanketter, der fås hos forsikringsselskabet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Arbejdstilsynet.

EASY er udviklet af Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i samarbejde med virksomheder, læger og forsikringsselskaber. Virksomheder, læger, hospitaler, fagforeninger m.fl. kan tilmelde sig og bruge EASY.  Private tilskadekomne kan også bruge EASY.  

Arbejdsskaden skal kun anmeldes én gang og et sted. Systemet sørger automatisk for, at anmeldelsen sendes til de rette modtagere, hvad enten det er Arbejdstilsynet, forsikringen eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Frister for anmeldelse

Anmeldelsen skal ske snarest muligt og inden 9 dage. Ved dødsfald skal det dog anmeldes efter senest 48 timer.

Bemærk dog: Hvis anmeldelsen af en eller anden grund ikke er indsendt til tiden, har den skadelidte en frist for at rejse erstatningskrav på et år efter ulykkesdagen.

Politianmeldelse

Alle kan anmelde en voldsulykke. Drejer det sig om vold mod en medarbejder, bør det være ledelsen, der indgiver anmeldelse til politiet – så medarbejderen ikke figurerer med navn og adresse. Anmeldelsen skal ske i samarbejde med medarbejderen og arbejdsmiljørepræsentanten.

Anmeldelsen skal ske snarest muligt efter hændelsen. Den kan ske ved at ringe til eller ved selv at møde op hos politiet.

Når politiet får en anmeldelse om vold fra en medarbejder, behandles den som regel efter Straffelovens § 119 om vold mod en medarbejder i offentlig tjeneste. Hvis det drejer sig om trusler, kan sigtelsen i nogle tilfælde ske efter Straffelovens § 266.

§ 119. Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme (...) straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

§ 266. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

At politianmelde en klient eller borger for vold medfører en række etiske spørgsmål, som medarbejdere og ledelsen må tage stilling til på den enkelte arbejdsplads.

I forhold til skadelidte må overvejelserne også gå på, om han eller hun kan overskue et langt sagsforløb ud over selve arbejdsskadesagen og psykisk kan klare at få et eventuelt afslag på erstatning fra Voldsoffernævnet. Erfaringerne fra disse sager er, at over halvdelen bliver afvist med den begrundelse, at der ikke med sikkerhed er tale om en overtrædelse af Straffeloven.

Man skal være opmærksom på, at både den voldsramte og eventuelle vidner kan blive indkaldt som vidner i en eventuel retssag.

ANDRE GODE LINKS

PUF: Skab trivsel trods vold og trusler: Kursusdag om, hvordan MED- og arbejdsmiljø-organisationen kan gøre en indsats for at skabe trivsel trods vold og trusler.

Vold på Jobbet: Sektion om vold og trusler hos Arbejdstilsynet. 

Vold som udtryksform. Hjemmeside om forebyggelse af vold på offentlige arbejds-pladser, udviklet af Socialt Udviklingscenter.


Senest revideret den 7. september 2020